Kto sme

Komunita Blahoslavenstiev vznikla po II. Vatikánskom koncile v duchu jeho výzvy SVÄTOST JE POVOLANÍM VŠETKÝCH a v prúde obnovy v Duchu svätom v roku 1973 vo Francúzsku. Združuje zasvätených bratov, sestry a laikov.

Komunita patrí medzi Cirkevné rodiny zasväteného života, ako Inštitút zasväteného života, čo umožňuje aj laikom byť naplno jej súčasťou. Jednotlivé životné stavy žijú v rámci svojej „vetvy“, ktorá má svoje vedenie a vlastné stanovy. Tieto vetvy spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47).

Vetva bratov

Zasvätení bratia (ako aj sestry) nasledujú Ježiša Krista čistého, chudobného a poslušného, naplno žijú a slúžia v komunitných domoch. Niektorí sú kňazmi a slúžia v domoch Komunity a na žiadosť miestneho biskupa aj v pridelených farnostiach.

Vetva sestier

Zasvätené sestry žijú v domoch Komunity, skrze rehoľné sľuby sú v plnej dispozícii budovaniu spoločenstva a službe. Niektoré sú povolané k viac kontemplatívnejšiemu životu, iné k viac aktívne apoštolskému.

Vetva laikov

Laici sú slobodní a rodiny (členmi sú len manželia). Žijú buď v dome Komunity alebo v samostatných fraternitách alebo individuálne, v napojení na konkrétny dom. Pracujú priamo v domoch Komunity alebo v civilných zamestnaniach. Sú finančne autonómni. Niektorí laici môžu žiť v celoživotnom sľube celibátu pre nebeské Kráľovstvo.

Pridružené reality

Priatelia Baránka nie sú členmi Komunity, ale majú túžbu žiť spiritualitu Komunity tam, kde sú, a to formou každoročne obnovovaného záväzku. Spolu s Komunitou sa podieľajú na jej apoštolátoch a službe.

Rodina Blahoslavenstiev zahŕňa všetkých, pre ktorých je spiritualita Komunity duchovnou studňou, ale nie sú v žiadnom záväzku voči Komunite.

Apoštolát

Komunita sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi: v európskom priestore ide predovšetkým o prijímanie ľudí, ktorí chcú stráviť nejaký čas v modlitbe a v tichu s Pánom v spoločenstve bratov a sestier z Komunity, duchovné cvičenia a semináre, evanjelizácie, formačné duchovné obnovy, publikačná činnosť a médiá, prácu s rodinami, mládežou a deťmi. V iných častiach sveta Komunita spravuje nemocnice (Afrika), domy pre opustené deti (Peru, Afrika) a školy (Afrika).

Z histórie

Komunita po svojom vzniku v roku 1973 sa z Francúzska rýchlo rozšírila do celého sveta. V 90-tich rokov 20. stor. mala približne 85 domov na všetkých kontinentoch. Patrila medzi nové komunity, ktoré umožňovali spoločný život modlitby, slávenia liturgie, služby, apoštolátov všetkým svojim členom bez rozdielu. Patrila medzi spoločenstvá, ktoré vtedy sprevádzala Pápežská rada pre laikov, od ktorej v roku 2005 dostala pápežské schválenie svojich stanov.

Potom však prechádzala ťažkým obdobím tríbenia svojej identity, keďže zasvätený život bratov a sestier nemohol zotrvať pod správou Pontifikálnej Rady (dnes Kongregácie) pre laikov. Zároveň musela Komunita riešiť vnútorné problémy spojené so zlyhaniami niektorých svojich členov. Z tohto obdobia vyšla posilnená a v roku 2011 jej boli schválené nové stanovy, ktoré ju mali zaradiť medzi Inštitúty zasväteného života v novej forme ako Cirkevná rodina zasväteného života. Počas deviatich rokov sa jej život v duchu nových stanov stabilizoval a tak v roku 2020 bola zaradená medzi Inštitúty zasväteného života. Dnes má Komunita vo svete približne 55 domov.

Viac informácii o spiritualite, domoch a apoštolátoch Komunity Blahoslavenstiev sa dozviete na beatitudes.org