Jedným zo spôsobov modlitby, vlastný našej Komunite, je oslava Boha skrze biblické tance. Jej privilegované miesto je v sobotu večer po Vešperách Vzkriesenia, kedy vyjadrujeme svoju radosť zo zmŕtvychvstania Krista. Biblické tance majú svoj pôvod v izraelských tancoch. Skrze gestá a kroky vyjadrujú určitú biblickú pravdu.

Sv. Augustín vraví, že spievať znamená dvakrát sa modliť. V tomto duchu môžeme pokračovať ďalej: Ak spievať znamená dvakrát sa modliť, o čo viac je „vytancovať“ svoju modlitbu? V prvej knihe Biblie sa hovorí, že ešte skôr ako Boh povedal prvé stvoriteľské slovo, Duch Boží sa vznášal (v iných prekladoch doslova tancoval) nad vodami (Gn 1,1). Biblický tanec môže byť takouto modlitbou v Duchu. V Starom zákone nájdeme viac príkladov ľudí, ktorí svoju radosť z Boha vyjadrili spevom spojeným s tancom, teda celí sa zapojili do Božej oslavy. Tak kráľ Dávid tancoval z celej sily pred Pánom, keď Izraeliti prenášali Pánovu archu do Jeruzalema (porov. 2 Sam 6). Kvôli svojmu tancu je Mojžišova sestra Mária považovaná za prorokyňu, lebo v Božom Duchu spoznala, akú obetu chvály má Izrael po prechode cez Červené more priniesť na púšti Pánovi (Ex 15, 20-21). Aj radosť z návratu márnotratného syna je vyjadrená spevom a tancom (Lk 15, 25). Proroci používajú obraz tanca na vyjadrenie radosti z Božej záchrany a vyslobodenia z otroctva. Do tohto tanca sú pozvaní muži, ženy, mladí aj starí, deti, jednoducho všetci. Biblický tanec má v sebe silno prítomný tento prorocký rozmer. Už tu a teraz zjavuje niečo z krásy a radosti, ktoré budeme naplno prežívať v Božom kráľovstve. Ak do vzťahu s Bohom zapojím aj svoje telo a svoju modlitbu vyjadrím aj gestami a tancom, potom môžem na vlastnom tele prežiť Boží dotyk a zakúsiť pravú slobodu, vnútorné uzdravenie a čistú radosť, ktorá má prameň v Bohu.

Niektoré biblické tance sa môžete naučiť v našom dome v sobotu po Vešperách Vzkriesenia (aj počas duchovných cvičení a seminárov), okrem liturgického obdobia pôstu. Skupiny záujemcov sa môžu u nás dohodnúť na termíne návštevy spojenej s intenzívnejšou výučbou tancov. Počas roka organizujeme aj duchovné cvičenia pre ženy o objavovaní krásy a dôstojnosti. Ich súčasťou sú aj biblické tance a gestá ako spôsob modlitby.