Kto sme

Komunita Blahoslavenstiev patrí medzi tzv. nové komunity, ktoré vznikli po II. vatikánskom koncile v Katolíckej cirkvi. Komunita vznikla vo Francúzsku v roku 1973. Založil ju  brat Efraim - Gerard Croissant (neskôr stály diakon) spolu so svojou manželkou Jo a s ďalším manželským párom pod názvom Komunita Leva z Júdu a obetovaného Baránka. Tento názov vyjadruje túžbu nasledovať Ježiša Krista ako ukrižovaného Baránka, a mať tak podiel na jeho víťazstve, ktoré sa prejavilo Vzkriesením. Tieto dve tváre Krista, jeho poníženie a oslávenie, utrpenie i slávu, kontemplujeme vo veľkonočnom tajomstve. Lev a baránok sú zobrazení v komunitnom znaku a rovnaké tajomstvo sa odráža v komunitných farbách: hnedá – symbol kríža, poníženia, pokory a biela  – symbol  vzkriesenia, víťazstva a oslávenia. Roku 1991 sa Komunita rozhodla, že sa premenuje na Komunitu Blahoslavenstiev (pôvodný názov nebol zrušený, ale zostáva ako jej skryté meno), pretože tento názov je použiteľný v rozmanitosti kultúr, kde sa Komunita rozšírila, a odráža jej túžbu po väčšej otvorenosti pre chudobných.

 

Komunita Blahoslavenstiev je Inštitút zasväteného života pod záštitou otca arcibiskupa Roberta Le Galla v Toulouse (Francúzsko). Patrí do kategógie Cirkevná rodina zasväteného života, čo umožňuje aj laikom byť naplno jej súčasťou. Členovia žijú podľa  svojich cirkevne schálených stanov. Jednotlivé životné stavy žijú v rámci svojej „vetvy“, ktorá má svoje vedenie a vlastné stanovy. Tieto vetvy spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch pod vedením tzv. koordinátora. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). 

Komunita je spoločentvo všetkých životných stavov, ktoré pozostáva :

  • mužskej vetvy zasväteného života, z ktorej niektorí bratia sú kňazi a diakoni;
  • ženskej vetvy zasväteného života;
  • z laickej vetvy, ktorej členovia sú laici (manželia alebo slobodní) a klerici (trvalí diakoni).

"Naše povolanie žíť společenstvo (communio) životných stavov je inšpirované vzorom trojičného života. Rovnako ako tri božské Osoby žijú v dokonalom spoločenstve, bez toho, aby sa zmiešavali alebo strácali to, čo je pre ne charakteristické, tak aj naše společenstvo smeruje k dynamickej jednote, ktorá každému umožňuje rozvíjať sa vo svoje vlastnom povolaní. Preto společenstvo životných stavov odráža a odhaľuje hlubokú podstatu cirkvi, ktorá je tajemstvom společenstva." (Všeobecné stanovy čl. 1.7)

 

V jadre charizmy Komunity je turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním skrze jej apoštoláty. V centre stojí slávenie Eucharistie, každodenná eucharistická adorácia a spoločne spievaná liturgia. Základným prvkom spirituality je život modlitby v duchu karmelitánskej tradície a snaha o neustálu modlitbu. Učiteľkou duchovného života je sv. Terézia z Lisieux. V spiritualite Komunity je hlboko zakorenené úsilie prežívať Božie kráľovstvo už tu na zemi skrze modlitbu chvály, krásu liturgie a bratský život a službu. Pre Komunitu je tiež typická otvorenosť na charizmatické dary Ducha Svätého a účasť na obnove Cirkvi. Zvláštne miesto zaujíma uvedomovanie si a prehlbovanie židovských koreňov našej viery a modlitba za jednotu kresťanov. 

 

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi: v európskom priestore ide predovšetkým o prijímanie ľudí, ktorí chcú stráviť nejaký čas v modlitbe a v tichu s Pánom v spoločenstve bratov a sestier z Komunity, duchovné cvičenia a semináre, evanjelizácie, formačné duchovné obnovy, publikačná činnosť a médiá, práca s  rodinami, mládežou a deťmi. V iných častiach sveta Komunita spravuje nemocnice (Afrika), sirotince (Peru, Afrika) a školy (Afrika).
Dnes má Komunita asi 50 domov vo Francúzsku, v západnej  a strednej Európe, v krajinách Blízkeho východu, v Afrike, Južnej  i Severnej Amerike, Severnej Amerike, Oceánii a v Ázii.  
 

Viac informácii o spiritualite, domoch a apoštolátoch Komunity Blahoslavenstiev sa dozviete na www.beatitudes.org    

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site