Kto sme

Komunita Blahoslavenstiev vznikla vo Francúzsku v roku 1973. Založil ju  brat Efraim - Gerard  Croissant (neskôr stály diakon) spolu so svojou manželkou Jo a s ďalším manželským párom. Patrí medzi tzv. nové komunity, ktoré vznikli po II. vatikánskom koncile v Katolíckej cirkvi.

 

Komunita Blahoslavenstiev združuje ľudí všetkých životných stavov:

  • zasvätených bratov, kňazov,diakonov, 
  • zasvätené sestry, 
  • slobodných bratov a sestry, rodiny s deťmi (deti nie sú členovia Komunity).

Komunita je Verejným združením veriacich diecézneho práva s výhľadom na to, že sa stane Cirkevnou rodinou zasväteného života, ktorá patrí medzi tzv. nové formy zasväteného života podľa k. 605 CIC. Členovia žijú podľa  svojich Stanov, ktoré boli schválené pápežskou Kongregáciou pre zasvätený život a žijú podľa nich pod záštitou arcibiskupa Monsignora Roberta Le Galla v Toulouse (Francúzsko). Jednotlivé životné stavy žijú v rámci svojej „vetvy“, ktorá má svoje vedenie a vlastné stanovy (laickí členovia predstavujú síce pridruženú, ale pevnú, nedeliteľnú súčasť Komunity). Tieto vetvy spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch pod vedením tzv. koordinátora. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). 

Charizmu Komunity tvorí život modlitby, spoločenstvo životných stavov a apoštolské vyžarovanie skrze jej apoštoláty. V centre stojí slávenie Eucharistie, každodenná eucharistická adorácia a spoločne spievaná liturgia. Základným prvkom spirituality je život modlitby v duchu karmelitánskej tradície a snaha o neustálu modlitbu. Učiteľkou duchovného života je sv. Terézia z Lisieux. V spiritualite Komunity je hlboko zakorenené úsilie prežívať Božie kráľovstvo už tu na zemi skrze modlitbu chvály, krásu liturgie a bratský život a službu. Pre Komunitu je tiež typická otvorenosť na charizmatické dary Ducha Svätého a účasť na obnove Cirkvi. Zvláštne miesto zaujíma uvedomovanie si a prehlbovanie židovských koreňov našej viery a modlitba za jednotu kresťanov. 

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi: v európskom priestore ide predovšetkým o prijímanie ľudí, ktorí chcú stráviť nejaký čas v modlitbe a v tichu s Pánom v spoločenstve bratov a sestier z Komunity, duchovné cvičenia a semináre, evanjelizácie, duchovné obnovy, publikačná činnosť a médiá, práca s mládežou a deťmi. V iných častiach sveta Komunita spravuje nemocnice (Afrika), sirotince (Peru, Afrika) a školy (Afrika).
Dnes má Komunita asi 50 domov vo Francúzsku, v západnej  a strednej Európe, v krajinách Blízkeho východu, v Afrike, Južnej Amerike, Severnej Amerike, Oceánii a v Ázii.  
 
Vzhľadom na to, že sa v poslednej dobe medializovali rôzne informácie o našom zakladateľovi, je nutné uviesť, že Efraim Croissant, už niekoľko rokov nie je členom Komunity. Opustil ju potom, čo vyšli na povrch jeho dávne zlyhania v mravnej oblasti (mimomanželské vzťahy). Nebol nikým obvinený, a tým ani súdený (ani cirkevným, ani civilným súdom). Jeho zlyhania však spôsobili mnoho bolestí celej Komunite. Brat Efraim uznal svoju vinu, prosil členov Komunity o odpustenie. Dnes žije v  ústraní vo Francúzsku v duchu pokánia a modlitby. Medializácia s cieľom zdiskreditovať celé pôsobenie Komunity však pokračuje a spôsobuje ďalšie rany celej Komunite. Napriek týmto bolestným udalostiam vnímame, že máme byť ešte vernejší svojmu povolaniu a službe a dovoliť Bohu, aby nás očisťoval i týmto spôsobom. Spiritualita a služba přináša svoje ovocie a požehnanie a zo  strany Cirkvi nikdy nebola spochybnená. Naopak, bola uznaná a ďalej sa rozvíja pod jej dohľadom. Všetko dobré, čo Komunita môže dať, patrí Bohu a Jemu za to patrí naša vďaka. 

Viac informácii o spiritualite, domoch a apoštolátoch Komunity Blahoslavenstiev sa dozviete na www.beatitudes.org    
Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk