Knihy

Image

VNÚTORNÁ SLOBODA

Vnútorná sloboda je základnou témou života kresťana. Chceme byť slobodní, a zároveň vnímame, ako veľa vecí nás vnútorne zväzuje. Autor knihy nám pomáha objaviť, že aj za tých najnepriaznivejších okolností má každý človek vo svojom vnútri priestor slobody, ktorý mu nikto nemôže vziať, pretože jeho prameňom a zárukou je Boh. Človek získava svoju vnútornú slobodu priamo úmerne tomu, ako sa v ňom upevňuje viera, nádej a láska. Rady autora môžu pomôcť všetkým otvoriť sa pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý nás chce viesť k slobode a sláve Božích detí.

Autor: Jacques Philippe

Počet strán: 170

Cena: 4,50 €

Image

V ŠKOLE DUCHA SVÄTÉHO

Biblia nám predstavuje Ducha Svätého ako Utešiteľa, ako silu zhora, ktorá prichádza na pomoc našej slabosti. Sme ľudia krehkí, vystavení mnohým bojom, ľahko poblúdime. Preto pomoc Ducha Svätého nie je luxus, ale má byť podstatným prvkom nášho kresťanského života. Bez nej nebudeme môcť skutočne napredovať ani odpovedať na povolanie k svätosti, ktoré Boh adresuje každému.

Autor: Jacques Philippe

Počet strán: 90

Cena: 3 €

Image

HĽADAJ POKOJ A ZOTRVAJ V ŇOM

Naše hľadanie svätosti je často plné nepokoja a úzkosti, miesto dôvery a pokoja, ktoré by nás napĺňali, keby sme zotrvali v postoji malého dieťaťa, ako žiada evanjelium. Hlboký pokoj v srdci nás otvára na výzvy Ducha Svätého. Autor zachytáva viaceré situácie, ktoré nás o pokoj oberajú, a učí nás, ako im čeliť.

Autor: Jacques Philippe

Počet strán: 102

Cena: 3,50 €

Image

VOLÁM ŤA ŽIŤ

Ľudský život je úžasné dobrodružstvo. Aj keď na nás niekedy doľahne ťarchou utrpenia a sklamaní, môžeme si nimi poslúžiť, aby sme rástli v ľudskosti, v slobode a vo vnútornom pokoji, aby sme rozvinuli všetky schopnosti lásky a radosti, ktorými sme obdarení. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Ustavične nás mnohorako, tajomne, no skutočne podnecuje, aby dal životu každého človeka hodnotu, krásu a plodnosť, ktoré presahujú všetko, čo si dokážeme predstaviť alebo naplánovať.

Autor: Jacques Philippe

Počet strán: 150

Cena: 3 €

Image

ČAS PRE BOHA

Častú predstavu, že kontemplatívna modlitba je výsadou rehoľníkov a kňazov, autor narúša svojím pohľadom na vec. Prináša ponuku pre ľudí žijúcich v ruchu sveta, uprostred každodenných povinností a starostí. Ukazuje im cestu, ako žiť kontempláciu vo svete. Každý z nás má v hĺbke srdca svätyňu, kde na nás čaká živý Boh. Chce sa s nami stretávať a viesť naše životy k plnosti a k šťastiu. Čo nám môže na našej ceste do srdca pomôcť, o tom sa dočítate na stránkach tejto knihy, ktorá u nás vychádza už v treťom vydaní.

Autor: Jacques Philippe

Počet strán: 96

Cena: 3 €

Image

KŇAZSTVO ŽENY, KŇAZSTVO SRDCA

Táto kniha sa zrodila zo stretnutí a hlbokých rozhovorov, v ktorých mnohé ženy odhalili, že trpia zaznávaním a deformáciou svojej identity. V hĺbke sa často cítia neisté práve preto, že už nevedia, kým sú. Ovplyvnené pohľadom dnešnej spoločnosti hľadajú uznanie vlastnej jedinečnosti a dôstojnosti mimo svojej ženskosti. Autorka sa vracia k Božiemu zjaveniu v Biblii a tu nachádza prameň správneho uvažovania o žene ako o bytosti vzťahu. Kniha nie je teoretizovaním, ale ponúka svedectvá žien, ktorých život sa stal plnším a radostnejším, keď prijali svoje ženstvo i s tým, čo ich zdanlivo znevýhodňuje a robí slabými a závislými. Môže tak pomôcť mnohým objaviť krásu Božieho zámeru so ženou, aj pokiaľ ide o jej vzťah k mužovi.

Autor: Jo Croissant

Počet strán: 201

Cena: 4 €

Image

SLOVO ROZVEDENÝM

Na základe mnohých svedectiev sa autor v tejto knihe zaoberá chúlostivou témou rozvodu a odvoláva sa na posolstvo lásky a pravdy, ktorú sprostredkováva Cirkev vo vzťahu k tejto bolestnej situácii. Slovo rozvedeným nastoľuje otázky odpustenia, vernosti, detí, špecifického utrpenia spôsobeného rozlukou vo svetle Božieho slova a učenia Cirkvi. Hovorí tiež o účasti pri eucharistickom stole a o tom, k čomu nás v tomto čase pozýva Božia múdrosť. Tieto stránky sú skutočným otvorením sa milosrdenstvu a predstavujú Božiu lásku všetkým tým, ktorí trpia v dôsledku rozluky zasahujúcej Božie srdce ešte skôr, ako táto zasiahne ľudské srdce.

Autor: Michel Martin-Prével

Počet strán: 70

Cena: 2,50 €

Image

CESTA DÔVERY A LÁSKY

Krehkému a zranenému svetu, akým je ten náš, Terézia z Lisieux ponúkla „celkom novú malú cestu“ - „cestu dôvery a lásky“, dostupnú pre každého kresťana. Autor preberá mnohé príklady z jej života a ukazuje, ako sú niektoré Teréziine vnuknutia cennými aj dnes pre nás, najmä vo chvíľach ťažkostí a skúšok a odhaľuje, ako môžeme tereziánsku dôveru plodne prežívať vo všetkých oblastiach nášho života.

Autor: Jacques Philippe

Počet strán: 157

Cena: 3 €

Image

PIESNE modlitba, adorácia, chvála

Spevník s akordami vydaný pre vnútornú potrebu Komunity Blahoslavenstiev.

Spevník obsahuje piesne z rôznych zdrojov, detské piesne a piesne Komunity Blahoslavenstiev.

Nie je v distribúcii, môžete si objednať len u nás.

 

*Na náklady (na prípravu a vydanie spevníka) môžete prispieť vašim milodarom.

 

Autor: Komunita Blahoslavenstiev (a iné zdroje)

Počet strán: 88

Cena: * €

Image

KEBY SI POZNALA DAR OD BOHA

Naučiť sa prijímať sa zdá byť také jednoduché a pochopiteľné, a predsa s tým v živote zápasíme. Ako sa nechať milovať Bohom? Ako sa nechať viesť Duchom Svätým aj v situáciách, keď sme krehkí a máme strach? Ako si osvojiť postoje vnútornej vnímavosti, keď sa rozhodujeme, keď potrebujeme slobodu a pokoj, keď zakúšame slabosť a biedu …
Byť kresťanom neznamená plniť si úlohy podľa zoznamu, ale predovšetkým skrze vieru prijať nekonečné Božie milosrdenstvo. Príliš často smädíme pri prameni a pod ťarchou nespokojnosti, únavy a sklamania zabúdame, že v sebe nosíme neslýchané poklady, ktoré môžu byť našou radosťou. Jacques Philippe nás svojou jednoduchosťou a hĺbkou pozýva, aby sme ich objavili.

Autor: Jacques Philippe

Počet strán: 206

Cena: 5,40 €

Image

KRÁČAJ V MOJEJ PRÍTOMNOSTI

Desatoro života v Božej prítomnosti, ako nás doňho uvádza Jo - manželka zakladateľa našej Komunity.

S fotografiami Martiny Kopasovej.

Autor: Jo Croissant

Počet strán: 24

Cena: 2,65 €

Image

BOŽIA VÔĽA, BLUDISKO ALEBO CESTA?

Je Božou vôľou, že človek trpí? Ak Boh nespôsobuje utrpenie, prečo ho dopúšťa? Má pre náš život dopredu určený plán i v tom, kde a s kým máme prežiť život? Je Božia vôľa čitateľná v každej situácii života? Chce Boh všetko, čo sa nám v živote stane? Ako rozpoznať Božiu vôľu v mnohých rozhodnutiach života? Čo keď sa pomýlime a Božiu vôľu nerozpoznáme? 
Tieto a im podobné otázky si kladie mnoho kresťanov, ktorí chcú úprimne žiť s Bohom. Všetky tieto otázky si zasluhujú pozornosť, pretože odpovede, ktoré si dáme alebo nám ich dajú iní, formujú náš pohľad na Boha, na život s ním a na život sám. 

Ponúkame v akciovej cene.

Autor: Veronika Katarína Barátová

Počet strán: 120

Cena: 3,50 €

Image

VEĽKÁ MALÁ TERÉZIA

Knižočku tvoria zamyslenia nad slovami sv. Terézie z Lisieux, ktorú už od detstva fascinovala dynamika vzťahu pozemského života a večnosti, „už áno a ešte nie“ kresťanského života. V citátoch a úvahách sa odráža i náuka „malej“ Terézie, ktorá ponúka chorému svetu, zmietanému strachom a úzkosťou, terapiu lásky a dôvery v Boha. Rúca obraz Boha, ktorý nemá nič spoločné s Bohom evanjelia.

Tretie vydanie.

Autor: Veronika Katarína Barátová

Počet strán: 98

Cena: 3,30 €

Image

MODLITBA ŠKOLA LÁSKY

Zo stretnutia s Bohom sa rodia všetky zmeny v našej spoločnosti i v nás samých, lebo iba kontakt s nebom uzdraví našu zem. Nech je naše povolanie akékoľvek, Ježiš a Duch Svätý nás volajú k modlitbe. V nej sa nám ukáže Otcova tvár aj naša najhlbšia identita. Kniha nás jednoducho usmerňuje na ceste dôvernosti s Bohom a privádza k podstate: znovu objaviť chuť osobnej modlitby. „Škola modlitby“ nám pomôže nadviazať kontakt s Božou prítomnosťou a nechať sa ňou vnútorne pretvárať, aby sme skutočne milovali, a tak sa stávali Ježišovými svedkami vo svete okolo nás.

Autor: Jacques Philippe

Počet strán: 162

Cena: 4,95 €

Site version: 1.0.1, © www.yuma.sk